BETA
Aby się zalogować, najpiew wybierz portal.
Aby się zarejestrować, najpiew wybierz portal.
Podaj słowa kluczowe
Słowa kluczowe muszą mieć co najmniej 3 sąsiadujące znaki alfanumeryczne
Pole zawiera niedozwolone znaki

Baza wiedzy[Porada] Jak ustrzec się przed brakiem nadania załącznika w Outlooku?

21-10-2010 00:38 | Oskar Shon
Jak ustrzec się przed brakiem nadania załącznika w Outlooku?

Często problemem, zwłaszcza młodych ludzi ogarniętych zapałem jak i chęcią wykonania zadań w jak najkrótszym czasie, jest „roztargnienie" podczas wysyłania wiadomości z załącznikami. Często wysłane wiadomości nie zawierają załączników, choć powinny.

W dość prosty sposób można zabezpieczyć się przed tą dość krępującą sytuacją umieszczając poniższy kod w module klasy

[KOD]:

Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
Dim oMail As MailItem, kom
If Item.Class = 43 Then Set oMail = Item
If InStr(1, LCase(oMail.To), LCase("Monika")) > 0 And _
InStr(1, LCase(oMail.Subject), LCase("Raport")) > 0 And _
oMail.Attachments.Count = 0 Then
kom = MsgBox("Nie dołączono raportu." & vbCr & _
"Czy chcesz przerwać nadanie tej wiadomości?", _
vbYesNo + vbDefaultButton1 + vbQuestion, _
"Ostrzeżenie o braku załącznika VBATools.pl")
If kom = vbYes Then Cancel = True: Exit Sub
End If
Exit sub

 

W przypadku nadania wiadomości do adresata „Monika" z tematem zawierającym słowo „Raport" bez załączników otrzymujemy ekran z zapytaniem:

Rys 1. Ekran z zapytaniem o dalsze losy wiadomości bez załącznika.

Możemy rozwinąć pow. kod, aby nadanie wiadomości bez załącznika wymusiło wskazanie pliku, który będzie dołączony do wiadomości.

Należy dodać w developerze Outlooka kontrolkę Excela oraz umieścić poniższą procedurę zamiast poprzednio wymienionej.

[KOD]:

Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
Dim oMail As MailItem, kom, x&
Dim xApp As New Excel.Application
Dim fileName As Variant

If Item.Class = 43 Then Set oMail = Item
If InStr(1, LCase(oMail.To), LCase("Monika")) > 0 And _
InStr(1, LCase(oMail.Subject), LCase("Raport")) > 0 And _
oMail.Attachments.Count = 0 Then
kom = MsgBox("Nie dołączono raportu." & vbCr & _
"Czy chcesz podpiąć pliki do wiadomości?", _
vbYesNoCancel + vbDefaultButton1 + vbQuestion, _
"Ostrzeżenie o braku załącznika VBATools.pl")

If kom = vbYes Then
fileName = xApp.GetOpenFilename(FileFilter:="Wszystkie pliki (*.*),*.*", _
Title:="Wybierz pliki załącznika", _
MultiSelect:=True)
If Not IsArray(fileName) Then
MsgBox "Nie wybrano żadnego pliku.": Exit Sub
Else
For x = LBound(fileName) To UBound(fileName)
oMail.Attachments.Add fileName(x)
Next x
oMail.Save
End If
ElseIf kom = vbCancel Then
Cancel = True
End If
End If
End Sub

 

Rys 2. Ekran z zapytaniem o pliki załącznika.

Tak, oznaczać będzie wyświetlenie okna wskazania plików (rys 3). Anulowanie komunikatu przerwie procedurę nadania wiadomości.

Rys 3. Podpinanie plików do wiadomości.

Z przytrzymaniem przycisku Ctrl można podpiąć dowolne pliki, jako załączniki wiadomości.

Rys 4. Wskazane wcześniej załączniki dołączone przed nadaniem wiadomości.

Ostatni rys w tym artykule przedstawia załączniki wiadomości zaraz przed wysłaniem.

Podobne artykuły

Komentarze 0

pkt.

Zaloguj się lub Zarejestruj się aby wykonać tę czynność.